Przejdź do treści
Strona główna » Informacje bieżące » WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA 2023/2024

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA 2023/2024

 • przez

REGULAMIN

Wojewódzkiego – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY IV – VI ; VII – VIII

w roku szkolnym 2023/2024

 

Organizatorzy Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Parafia Podwyższenia Krzyż Świętego w Miłakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Patronat Honorowy

JE Ks. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński

Wojciech Henelt Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

 

Temat przewodni

„KSIĘGA WYJŚCIA”

 

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 4

 

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.
 4. Zgłoszenia:
 5. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły Zał. nr 1a/1b (proszę wyraźnie wypełnić, najlepiej dużymi literami)i przesłać:
 6. pocztą elektroniczną na adres agnieszkabulak@wp.pl lub
 7. tradycyjną Pocztą na adres: Akcja Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo

do dnia 4 grudnia 2023 r.

 

III. Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

I etap wstępny

najpóźniej do 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek)

II – szkolny

12 stycznia 2024 r. (piątek), godz. 10.00

III – archidiecezjalny w Olsztynie

8 marca 2024 r. (piątek), godz. 11.00 Hosianum

IV wojewódzko-metropolitalny w Rumi

11 maja 2024 r. (sobota), godz. 10.00 – RUMIA

Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: stopień I, II, III,IV

Stopień I – wstępny do 18 grudnia 2023 r.

Katecheci przygotowują pytania (np. z pięciu pierwszych rozdziałów księgi Wyjścia) i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy dla jak największej ilości uczniów. Z tego etapu wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień II – szkolny najpóźniej do 12 stycznia 2024 r.

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.
 2. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.
 3. Z odbytych eliminacji II stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2a/2b potwierdzony przez dyrektora szkoły – uwzględniający wszystkich uczestników którzy zakwalifikowali się do III stopnia archidiecezjalnego i przesyła go wraz z pracami konkursowymi i zgłoszeniami uczniów do konkursu (zob. Załącznik nr 5) na adres mailowy lub Pocztą tradycyjną.

w terminie do 31 stycznia 2024 r.

 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia etapu szkolnego w sposób tradycyjny organizator przeprowadza konkurs on line i przesyła wyniki do szkoły, na podstawie których Szkolna Komisja Konkursowa przygotowuje protokół.

Kryterium

 1. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.
 2. Dodatkowo do etapu archidiecezjalnego kwalifikują się również uczniowie, którzy otrzymali minimum 80% punktów (nawet jeśli ich liczba przekracza limit przedstawiony w powyższej tabeli).

Stopień III – archidiecezjalny 8 marca 2024 r. (piątek), godz. 11.00 Hosianum Olsztyn

 1. Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego koordynatorów konkursu.
 2. Uczestnicy archidiecezjalnych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego WKK w czasie 45 minut. UWAGA: W przypadku braku możliwości przeprowadzenia eliminacji w sposób tradycyjny, termin oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia etapu ustali organizator.
 3. Z odbytych eliminacji III stopnia AKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 3a/3b uwzględniający uczestników o najwyższej punktacji (I,II,III i wyróżnienia – w kl. IV-VI oraz I, II, III i wyróżnienia w kl. VII-VIII).
 4. Protokół wraz z pełną dokumentacją konkursową zawierającą zgłoszenia szkół, zgody, karty zgłoszeniowe należy przesłać najpóźniej do 18 marca 2024 lub dostarczyć osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
 5. Do udziału w eliminacjach IV stopnia konkursu WKK zaprasza 100 uczniów.
 6. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jaką otrzymała ostatniaosoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień IV – wojewódzki (wojewódzko – metropolitalny) 11 maja 2024 r. (sobota), godz. 10.00 – RUMIA

 1. Eliminacje uczestników IV stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK.
 2. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK. UWAGA: W przypadku braku możliwości przeprowadzenia eliminacji w sposób tradycyjny, termin oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia etapu ustali organizator.
 3. Z odbytych eliminacji IV stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.
 4. Listy wszystkich laureatów zostaną zamieszczone na stronie akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.
 5. Konkurs jest ujęty w Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024
 6. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Nagrody

Etap archidiecezjalny – Olsztyn Hosianum

– wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za udział oraz upominek od organizatorów

– najlepsi uczniowie eliminacji III stopnia archidiecezjalnego otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce w swojej kategorii otrzymają puchary.

– 10 uczniów w poziomie kl. IV-VI i VII-VIII z najlepszym wynikiem otrzyma zaświadczenie z tytułem finalisty przydatne w rekrutacji do szkoły średniej.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w Kurii Metropolitalnej w Olsztynie

Etap wojewódzki (wojewódzko-metropolitalny) w Rumi

– Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach IV stopnia wojewódzkiego otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

– 3 najlepszych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

– 25 najlepszych uczniów eliminacji IV stopnia wojewódzkiego otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły)

Przekazanie nagród i dyplomów odbywa się w sposób ustalony przez Wojewódzką Komisję Konkursową.

Wszelkie informacje dot.  Wojewódzko – Metropolitalnego na terenie Archidiecezji Warmińskiej i Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda udzielają koordynatorzy:

Agnieszka Bułak i Tadeusz Bułak
e-mail: agnieszkabulak@wp.pl

511 695 551

Konkurs Biblijny 2023/2024 – regulamin do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *