Strona główna » Informacje bieżące » Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

 • by

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY IV – VI ; VII – VIII w roku szkolnym 2022/2023 

Organizatorzy Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

Patronat Honorowy

JE Ks. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński

Wojciech Ruciński Prezes Akcji Katolickiej w Olsztynie

Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Andrzej Abako – Starosta Powiatu Olsztyńskiego

Temat przewodni

„Ewangelia wg św. Mateusza”

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 4

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów. 
 4. Zgłoszenia: Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły i wysłanie go ( Załącznik nr 1a lub 1b). Proszę wypełnić czytelnie.

Trzeba przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres agnieszkabulak@wp.pl lub
 2. tradycyjnie listownie na adres: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (z dopiskiem Konkurs Biblijny) Kopernika 3,  14-310 Miłakowo

do dnia 30 listopada 2022 r.

Uwaga! Szkoły znajdujące się na terenach diecezji poza województwem warmińsko-mazurskim zgłaszają udział w konkursie w swojej diecezji wg regulaminu tam przygotowanego.

 

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

I etap wstępny, klasowy

Najpóźniej do 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek)

II – szkolny

13 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 11.00

III – archidiecezjalny

10 marca 2023 r. (piątek), godz. 11.00 OLSZTYN Hosianum

IV- FINAŁ wojewódzko-metropolitalny

13 maja 2023 r. (sobota), godz. 10.00 – RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: I – etap wstępny, stopień II, III, i IV

I – etap wstępny do 19 grudnia 2022 r.

Katecheci przygotowują pytania z np. pięciu pierwszych rozdziałów Ewangelii wg św. Mateusza i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień II – szkolny dnia 13 stycznia 2023 r.

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.
 2. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.
 3. Z odbytych eliminacji II stopnia SKK sporządza protokół (zob. Załącznik nr 2a lub 2b) potwierdzony przez dyrektora szkoły – uwzględniający 3 uczniów z największą ilością punktów, którzy zakwalifikowali się do III stopnia (archidiecezjalnego) i przesyła go wraz z pracami konkursowymi i zgłoszeniami uczniów do konkursu (zob. Załącznik nr 5) na adres Archidiecezjalnej Komisji  Konkursowej w Miłakowie mailowo lub tradycyjnie.

w terminie do 20 stycznia 2023 r.

 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia etapu szkolnego w sposób tradycyjny organizator przeprowadza konkurs on line i przesyła wyniki do szkoły i informację o zakwalifikowaniu do III etapu – archidiecezjalnego.

Kryterium

 1. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego
 2. Dodatkowo do etapu rejonowego kwalifikują się również uczniowie, którzy otrzymali minimum 80% punktów (nawet jeśli ich liczba przekracza limit przedstawiony w powyższej tabeli).

Stopień III – archidiecezjalny w Olsztynie w Hosianum sala nr 15

 dnia 10 marca 2023 r.

 1. Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego WKK.
 2. Uczestnicy archidiecezjalnych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego WKK w czasie 45 minut. UWAGA: żebyśmy mogli szybko uzyskać wyniki – uczniowie testy rozwiązują na swoich komputerach, tabletach lub telefonach (z dostępem do Internetu). Jeśli prace będą miały jednakowy wynik wówczas o zwycięstwie zadecyduje czas w jakim uczniowie rozwiązali test.
 3. Z odbytych eliminacji III stopnia AKK sporządza protokół (zob. Załącznik nr 3a i 3b) uwzględniający 15 uczestników o najwyższej punktacji.
 4. Protokół należy przesłać najpóźniej do 20 marca 2023 lub dostarczać osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
 5. Do udziału w eliminacjach IV stopnia konkursu WKK zaprasza 100 uczniów
 6. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jaką otrzymała ostatnia osoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień IV – wojewódzki (wojewódzko – metropolitalny) w RUMII

 1. Eliminacje uczestników IV stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK.
 2. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK. UWAGA: W przypadku braku możliwości przeprowadzenia eliminacji w sposób tradycyjny, termin oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia etapu ustali organizator.
 3. Z odbytych eliminacji IIV stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.
 4. Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.
 1. Konkurs jest ujęty w Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 zob. https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/
 2. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 1. Nagrody

Etap archidiecezjalny – w Olsztynie w Hosianum sala nr 15

– Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom udziału i upominek

– Najlepsi uczniowie eliminacji III stopnia – archidiecezjalnego otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają puchary.

Wręczenie nagród odbywa się w sposób ustalony przez Archidiecezjalną Komisję Konkursową

Etap wojewódzki (wojewódzko-metropolitalny) w RUMII

– Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach IV stopnia wojewódzkiego otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

– 3 najlepszych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

– 25 najlepszych uczniów eliminacji IV stopnia wojewódzkiego otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły)

Przekazanie nagród i dyplomów odbywa się w sposób ustalony przez Wojewódzką Komisję Konkursową.

Wszelkie informacje dot.  Wojewódzkiego (Wojewódzko – Metropolitalnego)
Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda udzielają organizatorzy:

   Agnieszka Bułak 511 695 551 i Tadeusz Bułak
e-mail: agnieszkabulak@wp.pl

oraz na stronie: www.ak-warmia.org.pl

 

Konkurs Biblijny 2022/2023 – regulamin do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.